Deklaracja dostępności Ustawienia:
Menu

Przystanek Przedszkolak - Niepubliczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

Niepubliczna szkoła dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Przystanek Świetlica

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej zakończył się 29 lipca 2023 roku. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Świetlica"  jest pokrywana ze środków Małopolskiego Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją "Piętrus" na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością. 

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu!

Siedziba placówki: ul. Oboźna 29b w Krakowie. Telefon: 668 007 263.

Logotypy: Fundusze Europejskie, RP, UE, Małopolska

Przystanek Świetlica"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wsparcie min. 50 dzieci z rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez utworzenie na terenie Krakowa nowej placówki wsparcia dziennego (PWD) o charakterze opiekuńczo-specjalistycznym i prowadzenie jej do 30.04.2022 roku. Wramach PWD będzie utworzonych 30 miejsc opieki i wychowania skierowanych do dzieci z trudnościami wychowawczymi, w szczególności dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu w skrócie ASD), a także dzieci z rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia, dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniamipsychicznymi, z rodzin korzystających z PO PŻ oraz zagrożonych wykluczeniem w zw. z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Oferta placówki będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb dzieci w niej uczestniczących. Zadania projektu obejmują: utworzenie placówki i jej wyposażenie, prowadzenie opieki i wychowania, a także różnorodnych, specjalistycznych zajęć mających wyrównywać zdiagnozowane deficyty w rozwoju oraz pracę z rodzinami. Planowane zajęcia przyczynią się do rozwoju co najmniej dwóch kompetencji kluczowych, tj. porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich.

Celem „Przystanku Świetlica” będzie także wzmocnienie zdolności rodzin do wypełniania swoich funkcji poprzez objęcie wsparciem co najmniej 50 członków rodzin.

Projekt realizuje Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją "Piętrus" na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością. 

Cel główny projektu:

Wzrost dostępności do usług opieki i wychowania dla dzieci, w szczególności z ASD poprzez utworzenie, wyposażenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego oraz prowadzenie wsparcia opiekuńczego i specjalistycznego na rzecz min. 50 dzieci, min. 50 członków rodzin do 30.04.2022 roku. 

Planowane efekty:

  • utworzenie i wyposażenie placówki wsparcia dziennego 
  • wzrost liczby miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego o 30
  • poprawa umiejętności z zakresu porozumiewania się w języku ojczystym u co najmniej 38 dzieci 
  • poprawa umiejętności społecznych u co najmniej 38 dzieci  wzrost umiejętności wychowawczych u co najmniej 38 członków rodzin

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Zasady rekrutacji zostały określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Siedziba placówki: ul. Oboźna 29b w Krakowie.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2019 – 29 lipca 2023

Pliki do pobrania:

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »