Menu

Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z autyzmem

Przystanek Szkoła - projekt

 

                                     „Przystanek Szkoła" - rozwój kompetencji u dzieci z ASD

                 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa                                                                   Małopolskiego na lata 2014-2020

                                              Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje

                                            Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego 

                          Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

Celem projektu jest podniesienie wśród 68 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystanek Szkoła" - dzieci z autyzmem i/lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu kompetencji kluczowych            i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów            o szczególnych potrzebach wynikających z diagnozy autyzmu.

Uzupełnieniem planowanych działań będzie wzmocnienie umiejętności zawodowych u 52 nauczycieli, w szczególności w obszarze pedagogiki specjalnej, kompetencji cyfrowych                      i wychowawczych oraz doposażenie szkoły w twórcze pomoce edukacyjne, narzędzia do pracowni szkolnych oraz w technologie informacyjno-komunikacyjne.

Oferta projektu będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb dzieci i nauczycieli w nim uczestniczących. Zadania projektu obejmują:

- realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne, 

- realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów,

- doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli,

- zakup wyposażenia szkoły i pracowni.

Projekt realizuje Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. jako organ prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową "Przystanek Szkoła".

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji w obszarze nauki języków obcych, nauk przyrodniczych, matematycznych oraz informatycznych u min. 48 dzieci z autyzmem - uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystanek Szkoła" opartych na indywidualnych predyspozycjach poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami, doposażeniem pracowni i szkoły w narzędzia i pomoce, w szczególności odpowiadające ich specjalnym potrzebom oraz podniesienie umiejętności zawodowych u min. 45 członków kadry nauczycielskiej. 

Planowane efekty:

- objęcie 68 uczniów wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych w programie, 

- objęcie 52 nauczycieli wsparciem zawodowym, w tym z zakresu TiK,

- doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce i szkoły w sprzęt TiK,

- nabycie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych przez min. 48 uczniów,

- nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 45 nauczycieli.

Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter ciągły, do wyczerpania miejsc. Zasady rekrutacji zostały określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

Siedziba szkoły: ul. Oboźna 29b w Krakowie.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 – 30 czerwca 2023

Wartość projektu ogółem: 2 405 601,04 zł

Współfinansowanie  2 284 525, 64 zł

Kontakt z nami

Przystanek Szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Zaburzeniami
ze Spektrum Autyzmu

ul. Oboźna 29b
30-010 Kraków

biuro@mcwr.pl
tel. 12 446 92 67
tel. kom. +48 668 007 263

Dyrektor szkoły:
Katarzyna Szczerbik

Informator Przedszkolaka

Organ prowadzący:
Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o. o.
ul. Oboźna 29b, 30-010 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydz. Gosp.
KRS 0000382290, kapitał zakładowy: 50 000 zł.
NIP 6793060938 REGON 121490476
Konto 24 1090 1665 0000 0001 1616 6206

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »